O szkoleniu


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach organizuje szkolenia w zakresie wykonywania niektórych czynności na drodze związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1137) oraz Obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 143).

Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1137) stanowi:

Art. 6.1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

policjant,
żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia,
funkcjonariusz Straży Granicznej,
inspektor Inspekcji Transportu Drogowego,
umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny,
strażnik gminny (miejski),
pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym,
osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi,
osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu,
kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego,
strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń,
pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 143).

§ 2. 1. Do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze upoważnia się:

osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu,
strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dziennik Ustaw z 1991 r. poz. 351) - podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej, umundurowanych i odpowiednio oznakowanych pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów,
członków zespołu ratownictwa medycznego - podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.


Szkolenie odbywa się wg programu stanowiącego załącznik nr 3 do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 143) w tym:

6 godzin zajęć teoretycznych,
2 godziny praktyki w tym sprawdzian teoretyczny i praktyczny.


Warunkiem ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym jest zaliczenie testu teoretycznego i praktycznego. Zaliczenie testu teoretycznego polega na podaniu prawidłowych odpowiedzi na 70 % pytań. Osoba, która nie zaliczy testu teoretycznego nie jest dopuszczona do zajęć praktycznych, ma prawo do poprawki polegającej na powtórzeniu zajęć teoretycznych i napisaniu testu teoretycznego. Brak zaliczenia sprawdzianu praktycznego wiąże się z koniecznością powtórzenia zajęć praktycznych i zaliczenia sprawdzianu praktycznego.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia zaświadczenia, na prośbę wydaje się duplikat zaświadczenia.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

szkolenie organizowane jest na podstawie pisemnego zgłoszenia osoby indywidualnej lub listy uczestników przesłanej przez podmiot zamawiający szkolenie,
dokonaniu opłaty za szkolenie,


Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:

ważny dokument tożsamości,
Zapis na szkolenie

W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:

dowód uiszczenia opłaty,
pisemne zgłoszenie wraz z listą uczestników przesłanego przez podmiot zamawiający szkolenie.

Zapisu na szkolenie można dokonać:
osobiście lub przez upoważnioną osobę w:

Sekretariat WORD w Siedlcach
tel/fax: 25 633 33 87,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłaty

Koszt szkolenia wynosi 350,00 zł.

Opłat dokonać można na dwa sposoby:
przelewem,
gotówką w kasie w budynku WORD.
Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:
Numeru rachunku bankowego: 14 1020 4476 0000 8102 0017 0233
Tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, ew. nazwę firmy,
rodzaj szkolenia.


Opłaty dodatkowe
Dokonując opłaty w kasie zostanie doliczona kwota manipulacyjna w wysokości 3,00 zł.

Dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób, istnieje możliwość organizacji szkolenia w dowolnym terminie.

Informacja telefoniczna/e-mail  - Kierowanie ruchem drogowym

Powyższe terminy szkoleń są na bieżąco aktualizowane.

Szkolenia realizowane są w WORD Siedlce, ul. Składowa 46