Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy

Dane pozyskiwane są bezpośrednio z pobranego PKK.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:

-        Ustawa z dnia 10 maja 2018 r – o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2018 r. poz.1000)

-        Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260);

-        Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.978);

-        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231);

-        Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 poz 395).

Dane te będą lub mogą być udostępniane:

-        upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;

-        upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy);

-        Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA (PWPW SA) na podstawie umowy powierzenia dotyczących obsługi teleinformatycznego systemu SI WORD (systemu egzaminacyjnego) oraz systemu Info-Car;

-        podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów.

Dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa:

-        listy egzaminacyjne oraz arkusze przebiegu egzaminu – 1 miesiąc;

-        protokoły egzaminów państwowych – 50 lat;

-        złożonej skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy

-        i przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego – 5 lat;

-        zarejestrowane nagrania z praktycznej części państwowego egzaminu na prawo jazdy - 21 dni;

-        rozliczenia finansowe 10 lat;

-        zgodnie z instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio z firmy lub instytucji zgłaszającej na szkolenie.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym, w zależności od rodzaju szkolenia:

-        Ustawa z dnia 10 maja 2018 r – o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2018 r. poz.1000)

-        Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260);

-        Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.978);

-        Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 poz 395).

Dane będą lub mogą być udostępniane:

-        upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;

-        upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);

-        wykładowcom prowadzącym szkolenia;

-        podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa:

-        akta osób szkolonych – 5 lat;

-        rejestr wydanych zaświadczeń – 10 lat;

-        rozliczenia finansowe 10 lat;

-        instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminach szkoleń, konsekwencją takiego przetwarzania będzie zróżnicowanie ponoszonych opłat za szkolenia.

 

Klauzula informacyjna dla dzieci oraz rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w szkoleniu na kartę rowerową.

Dane dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego mogą pochodzić:

-        od dziecka;

-        od rodzica lub opiekuna prawnego;

-        od nauczyciela przekazującego formularze lub listy osób szkolonych.

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz wydania karty rowerowej na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:

-        Ustawa z dnia 10 maja 2018 r – o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2018 r. poz.1000)

-        Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.978);

Dane będą lub mogą być udostępniane:

-        upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;

-        upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);

Dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa:

-        formularze arkuszy zaliczeń – 10 lat;

-        instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.

Dane dziecka, rodzica lub opiekuna prawnego będą przetwarzane w sposób ręczny. Przekazane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób składających dokumenty rekrutacyjne.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio;

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:

-        Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.917)

-        Ustawa z dnia 10 maja 2018 r – o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2018 r. poz.1000)

Dane będą lub mogą być udostępniane:

-        upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;

-        upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);

-        podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane przechowywane będą przez czas określony:

-        instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym - 5 lat od zakończenia procesu rekrutacji.

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna zleceniobiorców.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio;

Dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i rozliczenia umowy zlecenie / umowy o dzieło na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:

-        Ustawa z dnia 10 maja 2018 r – o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2018 r. poz.1000)

-        Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.917)

-        Ustawa z dania 26 lipca 1991 r. - o podatku od osób fizycznych(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.200);

-        Ustawa z dania 29 września 1994 r. - o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.395);

-        Ustawa z dania 13 października 1998 r. - o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1778);

-        Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260);

-        Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.978);

-        Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1414);

-        Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2195);

Dane będą lub mogą być udostępniane:

-        upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;

-        upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);

-        podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane przechowywane będą przez czas określony:

-        instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym - 5, 50 lat od zakończenia i rozliczenia zlecenia.

-        rozliczenia finansowe 5 lat;

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu budynku i jego otoczenia.

 

Danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu są:

-        wizerunek osoby,

-        w przypadku monitoringu zainstalowanego w okienkach Biura Obsługi Klienta dodatkowo dźwięk.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

-        zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie WORD Siedlce;

-        ochrony mienia

-        kontroli nad zachowaniem w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane będą lub mogą być udostępniane:

-        upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;

-        podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane przechowywane będą do czasu automatycznego nadpisania lecz nie dłużej niż 30 dni.

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych znajdujących się w bazie CEIDG uczestniczących w przetargach publicznych, zapytaniach o cenę oraz dokonujących sprzedaży na rzecz WORD Siedlce.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

-        zebrania ofert,

-        dokonania wyboru oferty,

-        dostawy

-        rozliczenia transakcji

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

ochrony mienia

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:

-        Ustawa z dnia 10 maja 2018 r – o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2018 r. poz.1000)

-        Ustawa z dania 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579);

-        Ustawa z dania 29 września 1994 r. - o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.395);

Dane będą lub mogą być udostępniane:

-        upoważnionym pracownikom WORD Siedlce;

-        upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);

-        biegłym rewidentom ksiąg rachunkowych;

-        podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa:

-        dokumentacja przetargowa – 5 lat

-        dokumentacja finansowa – 6 lat;

-        rozliczenia finansowe 10 lat;

-        instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.

-        w pozostałych przypadkach:

  • do ustania przyczyn biznesowych
  • do momentu odwołania zgody.

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wybór najlepszej oferty oraz zawarcie umowy z wyłonionym oferentem.


You can make your Joomla! website unavailable to visitors until selected date. To enable this option login to Administrator back-end.

1. Click the Extensions → Template Manager → JM-Template-Name → Basic Settings menu item

2. Find field Coming Soon and click Enable button.

3. Next set date in filed Coming Soon Date.

Click the Save button to implement the new settings.

Title and description you can change in Extensions → Module Manager. Find module Our site is coming soon on position coming-soon. You can also publish different type of module if you like.

Coming Soon page can be easily customised in file - /templates/jm-template-name/tpl/comingsoon.php

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris in augue mollis, semper est ac, aliquet turpis. Vestibulum ut dapibus dolor.

Vestibulum commodo, ligula non iaculis tristique, erat sem luctus sapien, sed auctor felis nisi sed mauris. Maecenas eu iaculis tortor, ac volutpat ipsum. In eget lacus erat.

Nullam nec magna tellus. Vestibulum rutrum velit et nulla tristique, ac sodales risus tempor. Mauris in augue mollis, semper est ac, aliquet turpis. Vestibulum ut dapibus dolor.

Phasellus sed nisi ut nibh accumsan commodo sed a libero. In ut semper felis, a vestibulum mi. Ut et lacus lectus. Vivamus tempus erat et augue bibendum posuere. In mauris metus, ultrices vel vulputate nec, dictum eget nulla. Etiam ac est metus.

Mauris at orci pretium, congue erat vel, vulputate eros. In posuere venenatis lacinia. Mauris aliquam faucibus velit, vitae cursus tellus aliquam vel.